Follow by Email

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญวันพระที่วัดดงชัย

นายอดเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอตัวแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญวันพระที่วัดดงชัย เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อร่วมกันทำทาน รักษาศีล ภาวนา และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
  ท่านปลัดอดิเรก ไลไธสง แนะนำตัวและหน่วยราชการที่มาร่วมทำบุญ 
 ท่านสัสดีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และท่านวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุ น่าจะมีวัยเด็ก วัยรุ่น มาร่วมบ้างก็จะดี

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๖

 
นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๖  นายบุญหลวย สุขเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อกล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ศาลาวัดดงชัย มีคณะสงฆ์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นวิทยากรอบรม
การถวายเทียนเข้าพรรษาและการทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่วัดดงชัย

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ถวายเทียนจำพรรษาที่วัดดงชัย เมื่อวันที่ ๑๙กรกฏาคม ๒๕๕๖ และ เมือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พุทธศานิกชนบ้านดงชัย บ้านป่าห้า บ้านเด่นสันทราย ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดบ้านดงชัย อย่างเนืองแน่น

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รอรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกฎราชกุมารคณะสงฆ์รอรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกฎราชกุมาร ในโอกาสที่เสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรเหนือพระธาตุเจดีย์ศรีดอยเรือง วัดศรีดอยเรือง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง บันทึกภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่มารอรับเสด็จ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมมาเยี่ยมวัดดงชัย

เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดเดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดดงชัย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เพื่อแนะนำ การจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของวัดดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการบวชป่าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ที่ป่าบนดอยพระพุทธบาททุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


 ท่านพระครูวิสิฏวรนาถ เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เจ้าอาวาสวัดดงชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ที่ป่าบนดอยพระพุทธบาททุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นำผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ ประชาชน กว่า 300 คนเข้าร่วมพิธี เพื่อเกิดจิตสำนึกหวงแหน การอนุรักษ์ป่าไม้ ให้กว้างขวางต่อไป